Close

Tahasil

List of the Tahasil of Balangir District
Sl. No. Name of the Tahasil
1 Balangir
2 Titilagarh
3 Patnagarh
4 Kantabanji
5 Tusura
6 Agalpur
7 Loisingha
8 Puintala
9 Deogaon
10 Saintala
11 Muribahal
12 Bangomunda
13 Khaprakhol
14 Belpada