Close

Mahimunda Primary Health Centre (New)

Mahimunda , Puintala , Dist- Balangir , Odisha

Email : bpmupuintala[at]gmail[dot]com