ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସିଡିପିଓ ଅଫିସ, ସଇଁତଳା ପାଇଁ ଏକ ଏସି/ନନ ଏସି ଡିଜେଲ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଲ୍ କୋଟେସନ୍ / ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରିତ | (୮୪୯ କେବି)

ସିଡିପିଓ ଅଫିସ, ସଇଁତଳା ପାଇଁ ଏକ ଏସି/ନନ ଏସି ଡିଜେଲ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଲ୍ କୋଟେସନ୍ / ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରିତ | (୮୪୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସିଡିପିଓ ଅଫିସ, ସଇଁତଳା ପାଇଁ ଏକ ଏସି/ନନ ଏସି ଡିଜେଲ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଲ୍ କୋଟେସନ୍ / ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରିତ | (୮୪୯ କେବି) 31/03/2021 19/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (849 KB)