ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୪୦୦ ତା. ୦୭.୦୮.୨୦୧୮ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରେ ଖାଲି ଥିବା ଦୁଇ ପଦବି ପାଇଁ ୧୩.୦୮.୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରତକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର (ସ୍ୱଂଶାସିତ) ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ, ବଲାଙ୍ଗିର ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୪୦୦ ତା. ୦୭.୦୮.୨୦୧୮ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରେ ଖାଲି ଥିବା ଦୁଇ ପଦବି ପାଇଁ ୧୩.୦୮.୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରତକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର (ସ୍ୱଂଶାସିତ) ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ, ବଲାଙ୍ଗିର ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୪୦୦ ତା. ୦୭.୦୮.୨୦୧୮ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ରେ ଖାଲି ଥିବା ଦୁଇ ପଦବି ପାଇଁ ୧୩.୦୮.୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରତକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର (ସ୍ୱଂଶାସିତ) ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ, ବଲାଙ୍ଗିର ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି । 07/08/2018 13/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (388 KB)