ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି CDAO-cum- ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ATMA, ବାଲାଙ୍ଗୀର ଦ୍ୱାରା ATMA କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୨୦-୨୧ ଅଧୀନରେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଫାର୍ମଗୁଡିକର ଏମ୍ପାନେଲ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଡରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ।(୪୪୨ କେବି)

ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି CDAO-cum- ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ATMA, ବାଲାଙ୍ଗୀର ଦ୍ୱାରା ATMA କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୨୦-୨୧ ଅଧୀନରେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଫାର୍ମଗୁଡିକର ଏମ୍ପାନେଲ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଡରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ।(୪୪୨ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି CDAO-cum- ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ATMA, ବାଲାଙ୍ଗୀର ଦ୍ୱାରା ATMA କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୨୦-୨୧ ଅଧୀନରେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଫାର୍ମଗୁଡିକର ଏମ୍ପାନେଲ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଡରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ।(୪୪୨ କେବି) 26/03/2021 06/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (442 KB)