ଶପଥ ପତ୍ର

ଲୋକସଭା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ନାମ ଲୋକସଭାର ନାମ ଶପଥ ପତ୍ର
ଏସ୍୧୮-ଓଡିଶା ୧୦-ବଲାଙ୍ଗିର ଲୋକସଭା ଶପଥ ପତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ବିଧାନସଭା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ନାମ ବିଧାନସଭାର ନାମ ଶପଥ ପତ୍ର
ଏସ୍୧୮-ଓଡିଶା ୬୬-ଲୋଇସିଂହା ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଏସ୍୧୮-ଓଡିଶା ୬୭-ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଏସ୍୧୮-ଓଡିଶା ୬୮-ବଲାଙ୍ଗିର ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଏସ୍୧୮-ଓଡିଶା ୬୯-ଟିଟିଲାଗଡ ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଏସ୍୧୮-ଓଡିଶା ୭୦-କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ