ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫର୍ମ

Filter Form category wise

ଫିଲଟର

ଫର୍ମ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ବିବରଣ ଠିକଣା View / Download
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ (ପିଡିଫ ୧୧୭ କେବି ) 19/05/2017 ଦେଖନ୍ତୁ (117 KB)
ଆୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ (ପିଡିଫ ୯୮ କେବି ) 15/02/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (98 KB)
ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ (ପିଡିଫ ୧୧୮ କେବି ) 28/02/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (118 KB)
ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ (ପିଡିଫ ୯୧ କେବି ) 28/02/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (91 KB)
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ (ପିଡିଫ ୯୩ କେବି ) 19/05/2017 ଦେଖନ୍ତୁ (93 KB)
ବିଧିକ ଦାୟକ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ (ପିଡିଫ ୧୦୪ କେବି ) 07/02/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (104 KB)